Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.  Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług ezoteryczno-rozrywkowych przez  SCALA PARADISI Sp. z o.o., ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 6 lok 409, 00-374 WARSZAWA. KRS: 0000782916, REGON: 383157897, NIP: 5213864394 na platformie domeny https://wrozbita.warszawa.pl/ zwanym dalej „Sklepem”.

2. Wszelkie prawa do Sklepu „Robert Górnicki, Przestrzeń Ezoteryczna”, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, grafik, logotypów, zdjęć należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą ustaloną ze Scala Paradisi Sp. z o.o.

II.  Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Kupujący to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Klientem”.

2. Sprzedawca – SCALA PARADISI Sp. z o.o., z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12/3 kod pocztowy 02-566, wpisany do Krajowego Rejestru  Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000782916, o kapitale zakładowym 5.000 zł, REGON: 383157897, NIP: 5213864394, zwany dalej „Sprzedającym”.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  https://wrozbita.warszawa.pl/

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Usługa – dostępna w Sklepie usługa ezoteryczno-rozrywkowa: wróżby, warsztaty ezoteryczne, usługi rozrywkowe, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym poprzez platformę www.przestrzenezoteryczna.online.

7. Twórca – jest to osoba lub osoby w zależności od oferowanej usługi, znajdujące się w serwisie „Przestrzeń Ezoteryczna”, świadczące swoje usługi ezoteryczno – rozrywkowe jako artyści i/lub autorzy swoich tekstów, posiadające do nich wszelkie prawa autorskie. Twórcy zwani również, Wróżkami, Wróżbitami, Ezoterykami, Jasnowidzami itd. Odpowiadają sami za swoje wypowiedziane słowa podczas live. Scala Paradisi Spółka zoo jest tylko je organizuje na zlecenie Twórców.

8. Programy Live – transmisje prowadzone na żywo w internecie, podczas których na pytania widzów odpowiada osoba prowadząca zwana Twórcą. Pytania wysyłane są drogą mailową po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem na stronie internetowej: www.przestrzenezoteryczna.online. Poza programami na pytania osób odpowiadają też drogą mailową polecane osoby czyli inni Twórcy, wymieniane przez prowadzącego podczas transmisji live. Zamawiane połączenia są realizowane podczas programu na żywo, lub w innym ustalonym z klientem terminie.

III. Kontakt ze sklepem

1. Adres email: wrozbita.warszawa@gmail.com

2. Dowolne formy kontaktu podane na stronie https://wrozbita.warszawa.pl/ w zakładce „Kontakt”

IV. Wymagania techniczne

1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox  wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer , FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu.

V. Realizacja zamówień oraz płatności

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przed zakupem danego zamówienia Klient jest proszony o kontakt – poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej sklepu www.przestrzenezoteryczna.online w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zamówienia Usługi.

2. W przypadku braku kontaktu Klienta przed złożeniem zamówienia, gdy Klient już dokona zakupu, Sklep zobowiązuje się zrealizować zamówioną Usługę w terminie 14 dni, w przypadku Kursów i Warsztatów w najbliższym wolnym realizowanym terminie, lub dokona zwrotu płatności Klientowi w całości opłaty na życzenie Klienta, jeśli Usługa nie może być lub nie zostanie zrealizowana z różnych przyczyn.

3. Sklep zawiera usługi ezoteryczne i rozrywkowe, związane z wróżeniem, przewidywaniem przyszłości,  doradztwem duchowym i rozwojem osobistym. Usługi ezoteryczne i rozrywkowe, świadczone w ramach Sklepu nie można traktować jako porad psychologicznych, również nie ma mają charakteru wiążącego wobec Klienta na przyszłość. Usługi należy traktować jako rozrywkowe dające jedynie wskazówki a nie jako konkretne porady.

Wszystkie usługi wykonywane są z należytą starannością przez Twórców, oraz dopasowane do Klienta,  jednak nie mogą one naruszać prawa oraz zasad dobrych obyczajów.

4. Klient otrzymuje Usługi, przekazane osobiście przez „Twórcę” w formie: elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny, poprzez transmisję na żywo w serwisach społecznościowych, poprzez aplikacje służące do komunikacji, połączenia głosowe i wizyjne. Forma dostarczenia Usługi dla Klienta jest ustalana z Klientem indywidualnie, przed jej wykonaniem. Klient powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sklepem – formy kontaktu w zakładce „Kontakt” na stronie sklepu.

5. Twórca świadczy zamówione „Usługi” osobiście, w formie ustalonej z „Klientem” poprzez dowolne formy realizacji zamówienia podane w pkt V pkt 4 tego Regulaminu.

6. Kursy i Warsztaty są prowadzone przez Twórców osobiście. Są realizowane na żywo, w formie elektronicznej, dostarczanej w postaci Webinarów lub transmisji live w zamkniętych grupach, w podanych z góry terminach. Klient zakupujący daną Usługę musi się zwrócić do Sklepu poprzez formy kontaktu zawarte w zakładce ”Kontakt” na stronie sklepu, w celu dodania Klienta do grupy uczestników Webinaru lub Tajnej Grupy na Facebook w której prowadzone będą zajęcia w formie elektronicznej transmisji na żywo. W przypadku zakupienia tej usługi przez Webinar otrzyma drogą elektroniczną – na wskazany adres mailowy, link do transmisji, login i hasło dostępu.

7. Usługa zwana konsultacją, jest przeprowadzona przez Twórcę, przypisanego do danej Usługi. Maksymalny czas konsultacji określa Klient, podczas zakupu w serwisie. Na życzenie Klienta Konsultacja może zakończyć się szybciej, co nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty lub zwrot w całości lub częściowo, dokonanej wcześniej opłaty przez Klienta. Konsultacja nie może trwać dłużej jak wcześniej  zakupiony jej określony czas. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu, Twórcy czy Klienta, nie dojdzie do ustalonej Usługi, może być ustalony inny dogodny termin realizacji zamówienia, w takim przypadku prosimy o kontakt.

8.  Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień poprzez płatności natychmiastowe następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

9.  Sklep świadczy tzw. usługi które są zwolnione z VAT. Sklep  nie jest płatnikiem podatku VAT.  Sklep nie wystawia Faktur VAT. Na życzenie Klienta może jedynie wystawić fakturę bez VAT, lub elektroniczne potwierdzenie płatności. W tej sprawie prosimy o kontakt poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie: https://wrozbita.warszawa.pl/

10. Ezoteryk prowadzący program na żywo w formie transmisji live na YouTube lub innym serwisie internetowym, osobiście odpowiada na pytania wysyłane przez widzów czyli uczestników podczas live lub poza live za usługi zamówione w innym terminie. Jeśli osoba prowadząca program informuje, że poza programem odpowiada kto inny, to oznacza, że odpowiedzi na pytania zadane poza programem odpowie inny polecony ezoteryk.

Prowadzący podczas trwania programu informuje też na bieżąco, ile jeszcze może udzielić odpowiedzi na wysłane pytania lub przyjąć zamówień na połączenia telefoniczne, cennik ten obowiązuje w programie i poza nim w zależności od prowadzącego i ustaleń z nim. Na życzenie prowadzący może zachować anonimowość osób dzwoniących ale zawsze istnieje możliwość, że przypadkiem jakieś dane zostaną wypowiedziane na wizji. Zamawiający ponosi takie ryzyko na własną odpowiedzialność.

Poza programem istnieje możliwość zamówienia indywidualnej, prywatnej konsultacji u prowadzącego, zwanej konsultacje online lub osobiste, zgodnie z cennikiem na stronie: https://wrozbita.warszawa.pl/. Tylko i wyłącznie podczas tych konsultacji osobistych, może być zapewniona pełna anonimowość, bo są to rozmowy prywatne poza wizją.

Wszystkie usługi zakupione poza transmisją live, są realizowane przez ezoteryka, wróżkę, wróżbitę prowadzącego jeśli o tym informuje podczas live, lub dyżurującego, polecanego – wskazanego przez prowadzącego live. Odpowiedzi na pytania wysyłane są drogą mailową w terminie do dwóch dni roboczych. Zazwyczaj staramy się odpowiadać kolejnego dnia.

Klient zakupuje jedno, dwa lub trzy konkretne pytania. Konkretne pytanie dotyczy jednego tematu – dziedziny życia, nie obejmuje wróżb na cały rok i pytań w stylu: Co mnie  spotka w życiu?

W przypadku wysłania większej ilości pytań, ezoteryk prowadzący lub dyżurujący odpowiada na pierwsze przesłane pytania, reszta pozostaje bez odpowiedzi lub można dopłacić w celu uzupełnienia.

Usługi podczas live, uważa się za zrealizowane w momencie udzielenia odpowiedzi na wizji lub wysłania ich drogą mailową na adres podany w płatności lub przesłany z pytaniami na maila.

Odpowiedz na pytania udzielana jest z maila podanego w opisie programu. Pytania należy też wysyłać na tego maila. Otrzymana treść wróżby, jest traktowana jako artystyczne dzieło Twórcy a Klient płaci za nie z góry na własne życzenie.  Po otrzymaniu maila usługę uważa się za zrealizowaną i nie podlega ona zwrotowi. 

VI. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Zakupiona Usługa może być zwrócona jedynie przed jej wykorzystaniem. Klient musi zgłosić ten fakt, przed ustalonym wcześniej terminem Usługi, wysyłając maila na adres: https://wrozbita.warszawa.pl/. Zwrot całości kwoty, nastąpi przelewem na konto podane przez klienta, w terminie do 7 dni od zgłoszenia.

2.  Po realizacji zamówionej usługi u Twórcy, który reprezentuje siebie i Sklep, po przekazaniu  jej Klientowi podczas Konsultacji, Kursów lub Warsztatów, odebranej lub wykorzystanej przez klienta jako uczestnik zgodnie z zasadami w pkt V pkt 4 tego Regulaminu, nie podlega zwrotowi.

3. Sklep informuje Użytkownika będącego Klientem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady jak i dostępność do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do rozpatrywania sporów pozasądowych. Mogą nimi być Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Sklep informuje też, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep  zastrzega  sobie  prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu  są realizowane  na podstawie Regulaminu,  który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

2. Treść tego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin,  zaakceptowany przez niego w dniu złożenia zamówienia.

5. Sklep zawiera umowy z Klientem w języku polskim.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2019 r.